Regulamin

Informacje podstawowe


§ 1

Termin realizacji

1. Podany będzie w potwierdzeniu złożonego zamówienia, jest to okres - od daty złożenia zamówienia, zaksięgowania przedpłaty, wysłania potwierdzenia zamówienia - do daty wysyłki towaru.

2. Termin realizacji nie obejmuje czasu transportu towaru.

Uwaga: Firma LEMAR Sp.j. Jan Lemanek, Marek Uniejewski sprzedaż wysyłkową realizuje tylko i wyłącznie osobom fizycznym i prawnym, które znajdują się, bądź prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Firma LEMAR Sp.j. posiada następujący nr NIP 6260001198.

§ 2

Sposób zapłaty

1. Gotówką:

a) za pobraniem - zapłaty dokonują Państwo u kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty kurier nie wyda Państwu zamówionej przesyłki. Przy płatności za pobraniem, do podanych cen doliczamy również koszty transportu.

b) gotówką - przy odbiorze towaru osobiście w siedzibie firmy LEMAR Sp.j. mieszczącej się w Wieszowej przy ul. Bytomskiej 18.

2. Przelewem (przedpłata):

a) przedpłata 100% - zapłaty można dokonać przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, po otrzymanym i zaakceptowanym przez Państwa potwierdzeniu zamówienia, na konto bankowe, którego numer znajdziecie Państwo na stronie internetowej sklepu. Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

3. Inne:

a) przelew on-line (podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.)

 § 3

Faktura

Po dokonanym zakupie klient otrzyma fakturę VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług). Faktura może być dołączona do przesyłki wraz z pozostałą dokumentacją tj. kartą gwarancyjną czy dokumentacją techniczną, bądź wysłana pocztą pod wskazany przez Zamawiającego adres doręczenia.

§ 4

Transport

1. Odbiór osobisty w siedzibie firmy LEMAR Sp.j. w Wieszowie, przy ul. Bytomskiej 18, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.

2. Firmą kurierską DHL Express na koszt Zamawiającego. Koszt wysyłki zamówionego towaru uzależniony jest od wagi i wielkości przesyłki. Wyróżniamy trzy wielkości przesyłki tj.: paczka, półpaleta i paleta.  


§ 5

Składanie zamówień

1. Klikając przycisk 'do koszyka', a następnie składając zamówienie klikając na przycisk 'złóż zamówienie' oraz wybierając formę dostarczenia przesyłki. Należy również wypełnić formularz 'Dane Zamawiającego'.

2. E-mailem, podając w mailu dane teleadresowe do wysyłki i przedmiot zamówienia.

 § 6

Potwierdzenie zamówienia

Każde zamówienie jest potwierdzane przez pracownika firmy LEMAR Sp.j. (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

 § 7

Dostępność towarów

O dostępności towarów oferowanych przez firmę LEMAR Sp.j. zostaniecie Państwo poinformowani w potwierdzeniu zamówienia. Orientacyjny termin dostawy podany jest przy każdym produkcie znajdującym się w sklepie. Gdyby jednak zaistniała sytuacja opóźniająca dostawę, poinformujemy Państwa o tym fakcie odrębnym, podpisanym imiennie pismem. W wypadku opóźnienia, klient ma prawo odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z zakupu towaru).


Informacje szczegółowe


§ 1

Realizacja zamówienia

1. Od momentu złożenia zamówienia w ciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) pracownik sklepu internetowego potwierdzi e-mailem zamówienie podając numer zamówienia. Numerem tym należy się posługiwać w kontaktach z obsługą sklepu przy dokonywaniu przedpłat, przelewów, itp.

2. Aby zamówienie zostało zrealizowane, należy kliknąć w link wysłany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, w celu zaakceptowania warunków zamówienia oraz terminu dostawy.

3. Pracownik sklepu może do Państwa oddzwonić potwierdzając zamówienie oraz uzupełniając informacje np. o rodzaj, kolor, itp. niezbędne dane konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

 § 2

Gwarancja

1. Towary oferowane w sklepie internetowym firmy LEMAR Sp.j. są pozbawione wad, fabrycznie nowe i objęte gwarancją sprzedawcy lub producenta, na podstawie karty gwarancyjnej.

2. Reklamację urządzeń należy zgłaszać firmie LEMAR Sp.j. Klient zgłaszając reklamację powinien podać swoje dane (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, datę dokonanego zakupu, numer karty gwarancyjnej, rodzaj towaru i opis jego wady oraz określić swoje żądania) przesyłając je e-mailem lub listem poleconym na adres sklepu. Formularz reklamacyjny możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej sklepu.

3. Firma LEMAR Sp.j. w pierwszej kolejności dokonuje naprawy uszkodzonego urządzenia lub wymiany, a jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa bądź utrudniona, dokonuje zwrotu pieniędzy.

4. Firma LEMAR Sp.j. zobowiązana jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji poinformować o wyniku jej rozpatrzenia. O terminie naprawy, pracownik sklepu internetowego firmy LEMAR Sp.j. poinformuje Państwa pisemnie bądź telefonicznie.

5. Firma LEMAR Sp.j. nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego: montażu, uruchomienia, zabezpieczenia elektrycznego, braku konserwacji lub nieprawidłowej konserwacji, jak również nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją) oferowanych towarów. Towary użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem (instrukcją) nie podlegają gwarancji.

6. W razie widocznego mechanicznego uszkodzenia opakowania w trakcie transportu, należy odmówić przyjęcia przesyłki spisując z kurierem protokół reklamacyjny.

7. Klient ma prawo otworzyć przesyłkę w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy towar dotarł bez uszkodzeń mechanicznych i czy rzeczywiście odpowiada zamówieniu. Jeżeli towar jest niezgodny z potwierdzonym zamówieniem, powinni Państwo poinformować pracownika sklepu internetowego o zaistniałym fakcie, odsyłając towar na koszt firmy LEMAR Sp.j. Firma LEMAR Sp.j. zobowiązana jest w takim przypadku niezwłocznie wysłać Państwu towar zgodny z potwierdzonym zamówieniem na swój koszt, a jeżeli nie jest to możliwe bądź jest utrudnione, dokonać zwrotu pieniędzy.

8. Firma LEMAR Sp.j. ponosi koszty przesyłki reklamowanego objętego gwarancją towaru.

9. W okresie użytkowania danego urządzenia reklamacja (a więc i gwarancja) nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które podlegają tzw. 'normalnemu zużyciu', m.in. takich jak: filtry powietrza, bezpieczniki, żarówki sygnalizacyjne, łożyska, paski napędowe, itp.

10. W razie wątpliwości, co do skuteczności bądź zasadności użycia danego urządzenia, prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu internetowego, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania i ewentualnie Państwu doradzić.


§ 3

Odstąpienie od umowy *

1. Umowa obowiązuje od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia.

2. Konsument (w rozumieniu KC art. 221) który nabywa towar na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru, powinien jednak złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podając numer konta na który firma LEMAR Sp.j. niezwłocznie od momentu doręczenia pisma i towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, zwróci należną kwotę. Pismo powinno zostać wysłane do siedziby firmy LEMAR Sp.j. e-mailem bądź listownie.

3. Zwracany w tym przypadku towar nie może być zniszczony ani uszkodzony przez Użytkownika (Zamawiającego). Niedopuszczalna jest w tym okresie jakakolwiek ingerencja w zakupiony towar, np. wycinanie otworów pod przewody elektryczne, itp.

4. Odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne, bądź też uważa się za pozbawione skutków prawnych, jeżeli towar został przez Użytkownika uszkodzony lub zniszczony.

5. Celem zwrotu wpłaconej kwoty, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć otrzymany towar, do siedziby firmy LEMAR Sp.j. w Wieszowie.

6. Firma LEMAR Sp.j. nie ponosi kosztów prowizji za wszelkie pomyłki Kupującego, dokonane za pośrednictwem serwisu operatora płatności online. Wszelkie wypłacone Kupującemu kwoty zostaną pomniejszone o koszty ww. prowizji.

§ 4

Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC art. 66 § 1.

§ 5

W razie wątpliwości, co do skuteczności bądź zasadności użycia danego produktu, prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania i ewentualnie doradzić. Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu (32) 376 22 06 lub 797 555 046.

§ 6

1. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki. W przypadku braku akceptacji regulaminu, zamówienie nie zostanie przyjęte przez firmę LEMAR Sp.j.

2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się załatwić w drodze ugody. Jedynie w wypadku braku ugodowego załatwienia sprawy, spory podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

 
Postanowienia końcowe


§ 1

Państwa dane osobowe firma LEMAR Sp.j. będzie przetwarzać w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami). LEMAR Sp. j. oświadcza, iż w GIODO zostały rejestrowane następujące zbiory: Zbiór użytkowników sklepu internetowego oraz Zbiór potencjalnych klientów. LEMAR Sp. j. wskazuje również, iż ma opracowaną 'Politykę bezpieczeństwa systemów komputerowych' zawierających zbiory danych.

§ 2

Firma LEMAR Sp.j. zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. W wypadku zmiany regulaminu w trakcie realizacji umowy, klient zostanie pisemnie poinformowany o każdej zmianie regulaminu. W wypadku braku akceptacji regulaminu w trakcie realizacji umowy, klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty informacji o zmianie regulaminu. Powiadomienie klienta o przyszłej zmianie regulaminu nastąpi co najmniej na 14 dni przed datą wejścia w życie nowego regulaminu po zmianach.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

* Ustawa z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

* Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta.

Uwaga: Dane techniczne zawarte w kartach katalogowych przedstawiono wyłącznie w celach informacyjnych. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Formularze.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl