Regulamin

 

Informacje podstawowe

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu www.lemar24.pl. Znajdziesz tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

§1
Definicje

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.lemar24.pl.
Sprzedawca– Systemy wentylacji i klimatyzacji „LEMAR” spółka jawna Lemanek Jan – Uniejewski Marek z siedzibą w Wieszowie, ul. Bytomska 18, 42-672 Wieszowa, KRS: 0000041050, NIP: 6260001198, REGON: 271017460, adres poczty elektronicznej: lemar@lemar.pl, numer telefonu (32) 376 22 06.
Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży
Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Systemy wentylacji i klimatyzacji „LEMAR” spółka jawna Lemanek Jan – Uniejewski Marek, z siedzibą w Wieszowie, ul. Bytomska 18, 42-672 Wieszowa, adres e-mail: lemar@lemar.pl, numer telefonu (32) 376 22 06.

§2
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lemar24.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www. www.lemar24.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Firma LEMAR Sp.j. Jan Lemanek, Marek Uniejewski sprzedaż za pośrednictwem Sklepu realizuje tylko i wyłącznie - osobom fizycznym i prawnym, które znajdują się, bądź prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.

§3
Termin realizacji

 1. Termin realizacji podany będzie w potwierdzeniu złożonego zamówienia, jest to okres - od daty złożenia zamówienia, zaksięgowania przedpłaty, wysłania potwierdzenia zamówienia - do daty wysyłki towaru.
 2. Termin realizacji nie obejmuje czasu transportu towaru.

§4
Sposób zapłaty

 1. Gotówką:
  1. za pobraniem - zapłaty dokonują Państwo u kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty kurier nie wyda Państwu zamówionej przesyłki. Przy płatności za pobraniem, do podanych cen doliczamy również koszty transportu.
  2. gotówką - przy odbiorze towaru osobiście w siedzibie firmy LEMAR Sp.j. mieszczącej się w Wieszowej przy ul. Bytomskiej 18.
 2. Przelewem (przedpłata):
  1. przedpłata 100% - zapłaty można dokonać przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, po otrzymanym i zaakceptowanym przez Państwa potwierdzeniu zamówienia, na konto bankowe, którego numer znajdziecie Państwo na stronie internetowej sklepu. Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. Inne:
  1. przelew on-line (podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.)
 4. Po dokonanym zakupie klient otrzyma fakturę VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług). Faktura może być dołączona do przesyłki wraz z pozostałą dokumentacją tj. kartą gwarancyjną czy dokumentacją techniczną, bądź wysłana pocztą pod wskazany przez Zamawiającego adres doręczenia.

§5
Transport

 1. Odbiór osobisty w siedzibie firmy LEMAR Sp.j. w Wieszowie, przy ul. Bytomskiej 18, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.
 2. Firmą kurierską DHL Express na koszt Zamawiającego. Koszt wysyłki zamówionego towaru uzależniony jest od wagi i wielkości przesyłki. Wyróżniamy trzy wielkości przesyłki tj.: paczka, półpaleta i paleta.

§6
Składanie zamówień

 1. Zamówienie można złożyć klikając przycisk 'do koszyka', a następnie składając zamówienie klikając na przycisk 'Kupuję i płacę' oraz wybierając formę dostarczenia przesyłki. Należy również wypełnić formularz 'Dane Zamawiającego'.
 2. Zamówienie można złożyć również e-mailem, podając w mailu dane teleadresowe do wysyłki i przedmiot zamówienia.
 3. Każde zamówienie jest potwierdzane przez pracownika firmy LEMAR Sp.j. (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

§ 7
Dostępność towarów

O dostępności towarów oferowanych przez firmę LEMAR Sp.j. zostaniecie Państwo poinformowani w potwierdzeniu zamówienia. Orientacyjny termin dostawy podany jest przy każdym produkcie znajdującym się w sklepie. Gdyby jednak zaistniała sytuacja opóźniająca dostawę, poinformujemy Państwa o tym fakcie odrębnym, podpisanym imiennie pismem. W wypadku opóźnienia, klient ma prawo odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z zakupu towaru).

§8
Realizacja zamówienia

 1. Od momentu złożenia zamówienia w ciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) pracownik sklepu internetowego potwierdzi e-mailem zamówienie podając numer zamówienia. Numerem tym należy się posługiwać w kontaktach z obsługą sklepu przy dokonywaniu przedpłat, przelewów, itp.
 2. Aby zamówienie zostało zrealizowane a umowa prawidłowo zawarta, należy kliknąć w link wysłany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, w celu zaakceptowania warunków zamówienia oraz terminu dostawy.
 3. Pracownik sklepu może do Państwa oddzwonić potwierdzając zamówienie oraz uzupełniając informacje np. o rodzaj, kolor, itp. niezbędne dane konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

§9
Gwarancja

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym firmy LEMAR Sp.j. są pozbawione wad, fabrycznie nowe i objęte gwarancją sprzedawcy lub producenta, na podstawie karty gwarancyjnej.
 2. Reklamację urządzeń należy zgłaszać firmie LEMAR Sp.j. Klient zgłaszając reklamację powinien podać swoje dane (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, datę dokonanego zakupu, numer karty gwarancyjnej, rodzaj towaru i opis jego wady oraz określić swoje żądania) przesyłając je e-mailem lub listem poleconym na adres sklepu. Formularz reklamacyjny możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej sklepu.
 3. Firma LEMAR Sp.j. zobowiązana jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji poinformować o wyniku jej rozpatrzenia. O terminie naprawy, pracownik sklepu internetowego firmy LEMAR Sp.j. poinformuje Państwa pisemnie bądź telefonicznie.
 4. Firma LEMAR Sp.j. nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego: montażu, uruchomienia, zabezpieczenia elektrycznego, braku konserwacji lub nieprawidłowej konserwacji, jak również nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją) oferowanych towarów. Towary użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem (instrukcją) nie podlegają gwarancji.
 5. W razie widocznego mechanicznego uszkodzenia opakowania w trakcie transportu, należy odmówić przyjęcia przesyłki spisując z kurierem protokół reklamacyjny.
 6. Klient ma prawo otworzyć przesyłkę w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy towar dotarł bez uszkodzeń mechanicznych i czy rzeczywiście odpowiada zamówieniu. Jeżeli towar jest niezgodny z potwierdzonym zamówieniem, powinni Państwo poinformować pracownika sklepu internetowego o zaistniałym fakcie, odsyłając towar na koszt firmy LEMAR Sp.j. Firma LEMAR Sp.j. zobowiązana jest w takim przypadku niezwłocznie wysłać Państwu towar zgodny z potwierdzonym zamówieniem na swój koszt, a jeżeli nie jest to możliwe bądź jest utrudnione, dokonać zwrotu pieniędzy.
 7. Firma LEMAR Sp.j. ponosi koszty przesyłki reklamowanego objętego gwarancją towaru.
 8. W okresie użytkowania danego urządzenia reklamacja (a więc i gwarancja) nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które podlegają tzw. 'normalnemu zużyciu', m.in. takich jak: filtry powietrza, bezpieczniki, żarówki sygnalizacyjne, łożyska, paski napędowe, itp.
 9. W razie wątpliwości, co do skuteczności bądź zasadności użycia danego urządzenia, prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu internetowego, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania i ewentualnie Państwu doradzić.
 10. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy - gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§10
Niezgodnośc towaru z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, konsument jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji oraz adres do zwrotu towaru ul. Bytomska 18, 42-672 Wieszowa.
 5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
 11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 18. W stosunku do podmiotów innych niż Konsument w rozumieniu niniejszego regulaminu, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§11
Odstąpienie od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas przy użyciu Danych Sprzedawcy (np. na adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres siedziby Sprzedawcy, tj. , ul. Bytomska 18, 42-672 Wieszowa.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Zwracany towar nie powinien być zniszczony ani uszkodzony przez Użytkownika (Zamawiającego). Odradzamy jakąkolwiek ingerencję w zakupiony towar, np. wycinanie otworów pod przewody elektryczne, itp. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

§12
Zaproszenie do zawarcia umowy

Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC art. 66 § 1, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§13
Kontakt ze Sklepem

W razie wątpliwości, co do skuteczności bądź zasadności użycia danego produktu, prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania i ewentualnie doradzić. Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu (32) 376 22 06 lub 797 555 046.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się załatwić w drodze ugody. Jedynie w wypadku braku ugodowego załatwienia sprawy, spory podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
 2. Państwa dane osobowe firma LEMAR Sp.j. będzie przetwarzać w celu realizacji zamówienia, zgodnie z polityką prywatności.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Firma LEMAR Sp.j. zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W wypadku zmiany regulaminu, klient zostanie pisemnie poinformowany o każdej zmianie regulaminu. W wypadku braku akceptacji regulaminu, klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty informacji o zmianie regulaminu. Powiadomienie klienta o przyszłej zmianie regulaminu nastąpi co najmniej na 14 dni przed datą wejścia w życie nowego regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 10. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/
 12. Archiwalne wersje regulaminu znajdują się poniżej.

Uwaga: Dane techniczne zawarte w kartach katalogowych przedstawiono wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………..……
Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)
na rachunek bankowy o numerze: ......................................................................................................
Numer zamówienia …………………..
Data otrzymania towaru …………………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

 

Archiwalne wersje regulaminów:

https://www.lemar24.pl/regulamin-wersja-archiwalna

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl